ПЕЛТИНА АД

ПРОЕКТИ

2020

Мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3“ – за микро-, малки и средни предприятия, преработващи селскостопански продукти, включени в Приложение към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

Стойност на безвъзмездната помощ 179.228,53 лв. – 100% държавна помощ. 

Цел на помощта : Подпомагат се земеделски стопани, микро-, малки и средни предприятия и групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19.

 

2018-2021

Мярка 4.2 – “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Закупуване на технологично оборудване, полагане на ново асфалтово покритие на производствена площадка в К.Ф. Пелтина, полагане на ново подово покритие в складове за готова продукция – №1 и №2 и склад материали, реконструкция на складова база , изграждане на нов покрив на работилница и площадка за разтоварване от пастьоризатор.

«ПЕЛТИНА» ООД подписва Договор за безвъзмездна финансова помощ с №15/04/2/0/00077 от 10/08/2018 г. по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.  Целта на проекта е насърчаване на добро организиране на хранителната верига и повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.  Обща стойност на одобрената субсидия по проекта е: 733 220,74 лв..  Проектът е с продължителност 36 месеца.

2019-2020

Мярка 4.2 – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Модернизация на технологично оборудване, разширяване на складова и производствена база, основен ремонт на сграда-кантар, сграда-битова и сграда-административно-битова.

«ПЕЛТИНА» ООД подписва Договор за безвъзмездна финансова помощ с №BG06RDNP001-4.001-0108-С01 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.  Целта на проекта е насърчаване на добро организиране на хранителната верига и повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.  Обща стойност на проекта е: 1 734 749,97 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е – 867 374,97 лв.  Проектът стартира на 16.12.2019 г. и е с продължителност 36 месеца.

2014-2020

Подобряване на квалификацията на служителите в „Пелтина“ ООД

Проект № BG05M9OP001-1.021-0112

Настоящият проект дава достъп на заетите до качествено обучение, което от своя страна ще доведе до по-добри възможности за кариерно развитие, запазване на заетостта и превенция на риска от изключване на уязвими групи на пазара на труда (лица със средно и по-ниско образование и лица на възраст над 54 години); повишаване на производителността и безопасността на труда, а оттам – и на качеството на живот. Чрез проекта ръководството на “Пелтина” ЕООД ще организира обучения по приоритетните сектори за икономиката.
Научете повече >>

2018

Разкриване на 20 нови работни места в „Пелтина“ ООД

№ BG05M9OP001-1.003-0288

Настоящият проект допринася за създаване на условия за трайна заетост на безработни лица, които попадат в приоритетните целеви групи на програмата. Проектът е насочен към интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда. Изпълнението на проекта ще спомогне за реализирането на основните заложени предизвикателства в oперативната програма “Развитие на човешките ресурси”, а именно по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизиране на публичните политики, чрез изграждане на мрежи и партньорства с бизнеса, придобиване на умения и възможност за обучение през целия живот, както и подобряване адаптивността на заетите и качеството на работните места.
Научете повече >>

2015

Фонд „условия на труд“

Подобряване условията на труд и защита в Стерилен цех, ремонт на сектор за обработка на суровина.

2011-2013

Мярка 123 – „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“

Закупуване на технологично оборудване, изграждане на ново подово покритие, рехабилитация на отводнителни канали, шахти и нови решетки в производствено хале; рехабилитация на енергийно стопанство включващо парова централа и омекотителна инсталация; полагане на ново и рехабилитация на старо асфалтово покритие на производствена площадка; изграждане на площадкова канализация в Консервна фабрика Пелтина.

2008

Фонд „условия на труд“

Изграждане на операционна и отоплителна системи в цех за биологично производство.

2007

Програма Сапард

Основен ремонт на складове за готова продукция.

Пелтина AД

КОНТАКТ

ПЕЛТИНА АД - ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ул. "Веслец" № 49,  вх. 3
гр. София 1202
България
tel./fax: + 359 2  983 29 22
e-mail: office@peltina.com

ФАБРИКА ПЕЛТИНА

ул. "Г. Димитров" № 1
гр. Искър 5868
България

13 + 15 =