ПЕЛТИНА ООД

ПРОЕКТИ

2019-2020

Мярка 4.2 – “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Модернизация на технологично оборудване, разширяване на складова и производствена база, основен ремонт на сграда-кантар, сграда-битова и сграда-административно-битова.

2014-2020

Подобряване на квалификацията на служителите в “Пелтина” ООД

Проект № BG05M9OP001-1.021-0112

Настоящият проект дава достъп на заетите до качествено обучение, което от своя страна ще доведе до по-добри възможности за кариерно развитие, запазване на заетостта и превенция на риска от изключване на уязвими групи на пазара на труда (лица със средно и по-ниско образование и лица на възраст над 54 години); повишаване на производителността и безопасността на труда, а оттам – и на качеството на живот. Чрез проекта ръководството на “Пелтина” ЕООД ще организира обучения по приоритетните сектори за икономиката.
Научете повече >>

2018

Разкриване на 20 нови работни места в “Пелтина” ООД

№ BG05M9OP001-1.003-0288

Настоящият проект допринася за създаване на условия за трайна заетост на безработни лица, които попадат в приоритетните целеви групи на програмата. Проектът е насочен към интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда. Изпълнението на проекта ще спомогне за реализирането на основните заложени предизвикателства в oперативната програма “Развитие на човешките ресурси”, а именно по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизиране на публичните политики, чрез изграждане на мрежи и партньорства с бизнеса, придобиване на умения и възможност за обучение през целия живот, както и подобряване адаптивността на заетите и качеството на работните места.
Научете повече >>

2015

Фонд “условия на труд”

Подобряване условията на труд и защита в Стерилен цех, ремонт на сектор за обработка на суровина.

2011-2013

Мярка 123 – „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“

Закупуване на технологично оборудване, изграждане на ново подово покритие, рехабилитация на отводнителни канали, шахти и нови решетки в производствено хале; рехабилитация на енергийно стопанство включващо парова централа и омекотителна инсталация; полагане на ново и рехабилитация на старо асфалтово покритие на производствена площадка; изграждане на площадкова канализация в Консервна фабрика Пелтина.

2008

Фонд “условия на труд”

Изграждане на операционна и отоплителна системи в цех за биологично производство.

2007

Програма Сапард

Основен ремонт на складове за готова продукция.

Пелтина ООД

КОНТАКТ

ПЕЛТИНА ООД - ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ул. "Веслец" № 49,  вх. 3, ап. 36
гр. София 1202
България
tel./fax: + 359 2  983 29 22
e-mail: office@peltina.com

ФАБРИКА ПЕЛТИНА

ул. "Г. Димитров" № 1
гр. Искър 5868
България

1 + 14 =