ПЕЛТИНА - За фирмата

Начало
За фирмата
БИО продукти
Зеленчукови консерви
Готови ястия
Компоти
Сертификати
Проекти
Износ
Кариери
Обучение
Контакти
Click heare
      
      Проекти

НОМЕР НА ДОГОВОР: BG05M9OP001-1.021-0112/16.02.2018 г. | ПРОЦЕДУРА: Обучения за заети лица – Компонент 2 | ПРОЕКТ: Подобряване на квалификацията на служителите в „Пелтина“ ЕООД | ОСНОВНА ЦЕЛ: Повишаване на адаптивността на работната сила на "Пелтина" ЕООД, както и нейната конкурентоспособност в контекста на стратегическите цели на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 | ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 60 060,00 лв. | ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД | НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 16.02.2018 г. | КРАЕН СРОК: до 30.06.2019 г.

Проект № BG05M9OP001-1.021-0112

С наименование: "Подобряване на квалификацията на служителите в "Пелтина" ЕООД"

Договор № BG05M9OP001-1.021-0112 от 16.02.2018 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г. , съфинансирана от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Инвестиционен приоритет 6:

Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции

Наименование на процедурата: “Обучения за заети лица – Компонент 2“

Кратко описание на проекта:

Проектът за подобряване на качеството, гъвкавостта и производителността на работните места в "Пелтина" ЕООД е насочен към повишаване квалификацията и усъвършенстване на уменията на заетите лица в предприятието. В резултат на осъвременяване на познанията и утвърждаване на придобитите компетенции на работещите, да се постигне гъвкавост и устойчиво повишаване качеството на работните процеси. Настоящият проект дава достъп на заетите до качествено обучение, което от своя страна ще доведе до по-добри възможности за кариерно развитие, запазване на заетостта и превенция на риска от изключване на уязвими групи на пазара на труда (лица със средно и по-ниско образование и лица на възраст над 54 години); повишаване на производителността и безопасността на труда, а оттам – и на качеството на живот. Чрез проекта ръководството на "Пелтина" ЕООД ще организира обучения по приоритетните сектори за икономиката. 73 лица ще бъдат обучени на професионални компетенции чрез съвременни обучения, които ще доведат и до личностното израстване на обучаемите лица. Проектът предвижда предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионална квалификация на заети лица в следните професии в хранително-вкусовата промишленост (ХВП):

- 5210415 Машинен монтьор "Машини и съоръжения за химическата и ХВП" - ІI СПК -- 8 лица;

- 5410601 Техник-технолог по качество "Контрол по качество на храните"- III СПК - 5 лица;

- 5410204 Оператор в ХВП "Производство на консерви" - част от професия по II СПК - 30 лица, разделени в две учебни групи;

- 5410501 Работник в ХВП "Производство на консерви" - I СПК - 30 лица, разделени в две учебни групи.

Ще бъдат извършени и необходимите дейности по организация и управление, както и за информация и комуникация на проекта, съгласно изискванията на програмата.

 

С реализирането на проекта ще се постигнат следните цели:

Основна цел: Повишаване на адаптивността на работната сила на "Пелтина" ЕООД, както и нейната конкурентоспособност в контекста на стратегическите цели на ОП “РЧР“.

Специфични цели:

1. Инвестиране в човешкия капитал на фирмата, чрез предоставяне на по-добро образование и квалификация в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на стабилна икономика, основана на знанието;

2. Повишаване на квалификацията на заети лица, съобразно Европейските стандарти в хранително-вкусовата промишленост;

3. Подобряване адаптивността на заетите лица и насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда в бранша.

Изпълнението на проекта ще спомогне за реализирането на основните заложени предизвикателства в ОПРЧР, а именно по- висока и качествена заетост, модернизиране на публичните политики чрез изграждане на мрежи и партньорства с бизнеса, придобиване на умения и възможност за обучение през целия живот, както и подобряване адаптивността на заетите и качеството на работните места. Целите на проекта съответстват напълно на целите на процедурата и ОП „РЧР“ за интегрирането на българския пазар към единния европейски пазар чрез подобряване на адекватността на уменията на работната ръка, съобразено с динамичните нужди на бизнеса, повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места.

 

Резултати:

Чрез проекта ще се подобрят уменията на 73-ма служители в "Пелтина" ЕООД, ще се повиши производителността на труда им, ще се подобри способността им да посрещнат бързо променящите се структурни фактори като глобализация на пазарите, технологично развитие, нови технологии и др. Заетите лица във фирмата ще осъвременят знанията, уменията и компетенциите си, което ще повиши мотивацията и удовлетвореността им от работния процес. 73 броя служители ще получат Удостоверения/Свидетелства за професионална квалификация за съответната придобита професия. Качественото изпълнение на проекта ще допринесе за постигането на по¬висока производителност и конкурентоспособност на дружеството.

Обща стойност на проекта: 60 060.00 лв.

Период на изпълнение: от 16.02.2018 г. до 30.06.2019 г.

Проект № BG05M9OP001-1.003-0288

С наименование: "Разкриване на 20 нови работни места в "Пелтина"ЕООД"
Договор № BG05M9OP001-1.003-0288-С01 по процедура за набиране на проекти “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г. , съфинансирана от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“

Инвестиционен приоритет 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора,в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ)

Наименование на процедурата: “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Кратко описание на проекта:

Проектът включва разкриването на 20 нови работни места в „Пелтина” ЕООД гр. Искър, свързани с нужди, произтичащи от разширяването на обема на производство, закупуване на съответното оборудване и работно облекло, необходимо за осъществяване на работния процес, назначаване на безработни и/или неактивни лица от целевите групи на новосъздадените във фирмата позиции и предоставяне на релевантни за позициите обучения: 20 лица за позицията „Работник, консервиране на плодове/ зеленчуци“. На новоназначените ще бъде предоставено обучение за придобиване на професионална квалификация и закупено работно облекло, лични предпазни средства и съответно oборудване, необходимо за създаването на работните места.

Настоящият проект допринася за създаване на условия за трайна заетост на безработни лица, които попадат в приоритетните целеви групи на програмата. Проектът е насочен към интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда. Изпълнението на проекта ще спомогне за реализирането на основните заложени предизвикателства в ОПРЧР, а именно по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизиране на публичните политики, чрез изграждане на мрежи и партньорства с бизнеса, придобиване на умения и възможност за обучение през целия живот, както и подобряване адаптивността на заетите и качеството на работните места.

Консервна фабрика “Пелтина” ЕООД има всички необходими линии и съоръжения, типични за предприятие от хранително-вкусовата промишленост, които позволяват производството на най-разнообразни плодови, зеленчукови консерви и готови ястия, включително по рецепти на клиента. Фабриката разполага с високо квалифициран персонал от инженери, технолози и специалисти, които са в състояние да осъществяват производствена дейност,отговаряща на изискванията на ЕС.

С реализирането на проекта Дружеството ще постигне следните цели, заложени в проектното предложение:

  • Създаване на качествена и трайна заетост, устойчиви работни места, както и възможност за професионална реализация и квалификация в областта на хранително вкусовата промишленост. Създаване на последваща заетост в производството на фирмата, на безработни или неактивни лица от целевите групи по процедурата.

  • Създаване на подходящи условия на труд в „Пелтина”ЕООД на новоназначените служители от съответните целеви групи.

  • Осигуряване на съответващо за длъжността професионално обучение на новонаетите лица.

Обща стойност на проектното предложение: 231 614.71 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 231 614.71 лв.

Начало    За фирмата    Зеленчукови консерви    Готови ястия    Компоти    Сертификати    Износ    Контакти

Copyright © 2007 www.peltina.com Всички права запазени

BG Version EN VersionRU Version