Начало
За фирмата
БИО продукти
Зеленчукови консерви
Готови ястия
Компоти
Сертификати
Проекти
Износ
Кариери
Обучение
Контакти
Click heare
 
 
      
      Проекти
 

Проект № BG05M9OP001-1.003-0288

С наименование: "Разкриване на 20 нови работни места в "Пелтина"ЕООД"
Договор № BG05M9OP001-1.003-0288-С01 по процедура за набиране на проекти “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г. , съфинансирана от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“

Инвестиционен приоритет 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора,в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ)

Наименование на процедурата: “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Кратко описание на проекта:

Проектът включва разкриването на 20 нови работни места в „Пелтина” ЕООД гр. Искър, свързани с нужди, произтичащи от разширяването на обема на производство, закупуване на съответното оборудване и работно облекло, необходимо за осъществяване на работния процес, назначаване на безработни и/или неактивни лица от целевите групи на новосъздадените във фирмата позиции и предоставяне на релевантни за позициите обучения: 20 лица за позицията „Работник, консервиране на плодове/ зеленчуци“. На новоназначените ще бъде предоставено обучение за придобиване на професионална квалификация и закупено работно облекло, лични предпазни средства и съответно oборудване, необходимо за създаването на работните места.

Настоящият проект допринася за създаване на условия за трайна заетост на безработни лица, които попадат в приоритетните целеви групи на програмата. Проектът е насочен към интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда. Изпълнението на проекта ще спомогне за реализирането на основните заложени предизвикателства в ОПРЧР, а именно по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизиране на публичните политики, чрез изграждане на мрежи и партньорства с бизнеса, придобиване на умения и възможност за обучение през целия живот, както и подобряване адаптивността на заетите и качеството на работните места.

Консервна фабрика “Пелтина” ЕООД има всички необходими линии и съоръжения, типични за предприятие от хранително-вкусовата промишленост, които позволяват производството на най-разнообразни плодови, зеленчукови консерви и готови ястия, включително по рецепти на клиента. Фабриката разполага с високо квалифициран персонал от инженери, технолози и специалисти, които са в състояние да осъществяват производствена дейност,отговаряща на изискванията на ЕС.

С реализирането на проекта Дружеството ще постигне следните цели, заложени в проектното предложение:

  • Създаване на качествена и трайна заетост, устойчиви работни места, както и възможност за професионална реализация и квалификация в областта на хранително вкусовата промишленост. Създаване на последваща заетост в производството на фирмата, на безработни или неактивни лица от целевите групи по процедурата.

  • Създаване на подходящи условия на труд в „Пелтина”ЕООД на новоназначените служители от съответните целеви групи.

  • Осигуряване на съответващо за длъжността професионално обучение на новонаетите лица.

Обща стойност на проектното предложение: 231 614.71 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 231 614.71 лв.

   
Начало    За фирмата    Зеленчукови консерви    Готови ястия    Компоти    Сертификати    Износ    Контакти

Copyright © 2007 www.peltina.com Всички права запазени
BG Version EN VersionRU Version